Fagstoff

Fagartikler

Sterk økning i ammekutallet

Tall fra søknader om produksjonstilskudd pr 31. juli 2006 viser en økning i ammekutallet på 6,3 % fra 2005 til 2006. Antall ammekyr i Norge er nå 58.812.

Les mer


Håndtering og veiing av storfe

Det ligger muligheter i produksjon av storfekjøtt, men det krever litt ekstra. For å kunne ta ut et maksimalt økonomisk resultat både når det gjelder avl, fôring og slaktetidspunkt må en kjenne utviklingen til det enkelte dyr. Gjentatte vektregistreringer gjør det mye lettere å vurdere hvert enkelt dyr med hensyn til dette.

Les mer


Fôring av ammeku før og rundt kalving

Vinterfôring av ammekua har som mål at kua skal føde en levende kalv som vokser godt, samt at kua skal komme i brunst etter kalving. Det er  i denne perioden man har mulighet til å fôre ekstensiv og billig, men likevel må man sørge for at kuas behov til vedlikehold, tilvekst og til foster og mjølkeproduksjon dekkes. I tillegg skal det gis vitaminer og mineraler. Det er viktig å følge med på holdet på kua gjennom hele perioden og justere fôringa deretter.

Les mer


Mellomkalvproduksjon med Aberdeen Angus

I tillegg til å levere opp mot 150 mellomkalv i året av NRF-okser, leverer Torfinn Bakke Aberdeen Angus som mellomkalv. Med en fôrrasjon så å si basert på utmarksbeite og mjølk fra mora får han seks tusen i slakteoppgjør per kalv.

Les mer


Stående bestilling på oksekalver

Når en kan levere på kontrakt og har så lite grovfôr som jeg, er dette et bra opplegg, sier Torfinn Bakke i Sandnes. Han har spesialisert seg på å produsere Gourmetkalv for Gilde.

Les mer


Betydning av god surfôrkvalitet

I disse eksemplene vil vi belyse hvilken betydning det har å tildele surfôr av noe ulik kvalitet til okser i kjøttproduksjon. Eksempelet tar utgangspunkt i en besetning med 40 okser hvor kalvene er avvendt ved et halvt års alder. Beregna fôrbehov nedenfor foretas derfor i perioden fra avvenning og fram til slakt. Gildes fôrplanleggingsprogram ”Samplan Storfe” er benyttet.

Les mer


HELSE I STORFEKJØTTPRODUKSJONEN MED REKRUTTERING FRA ULIKE BESETNINGER

Med økende størrelse på mjølkebesetningene og mer spesialisering av kjøttproduksjonen forventer vi at omsetningen av oksekalver vil bli mer omfattende i framtida. Kjøttproduksjon basert på innkjøp av unge dyr er en utfordring uansett dyreart.

Les mer


Rutiner rundt avvenning av kalven

Dette gjelder uansett driftsform, om du driver med salg av kalv ved avvenning eller framforing av egne dyr til slakt.

 

Les mer


Samdrift med kjøttproduksjon basert på innkjøpt oksekalv

De siste årene har det vært en eksplosjon i etablering av ulike samarbeidsformer i mjølkeproduksjonen i Norge, mens den samme trenden har latt vente på seg i spesialisert kjøttproduksjon. I Sandeid i Vindafjord kommune har fire gårdbrukere gått sammen om kjøttproduksjon basert på innkjøpt oksekalv.

Les mer


Husk å sjekke klauvene!

Jørn Kjerpeseth Andersen, styremedlem i NOKL og klauvskjærer i Tine meierier, Avd. Nord, opplever stadig at ammekuprodusenter tar for lett på klauvproblemer. I denne artikkelen skriver han litt om mulige årsaker til at problemene oppstår og hva man skal gjøre for å forebygge. Her gis også tips for nybegynnere.

Les mer


Hus for storfe

Helsetjenesten for Storfe har nå gitt ut andre utgave av boka “Hus for storfe – Norske anbefalinger”. Boka er på 150 sider og koster 300 kroner pluss porto.  Boka gir detaljerte anbefalinger vedrørende ulike bygningsmessige løsninger som kan være aktuelle innen både mjølke- og kjøttproduksjon.

Les mer


Tilsynskampanje om sporbarhet av storfe

Mattilsynet vil i løpet høsten 2005 gjennomføre en nasjonal tilsynskampanje på sporbarhet av storfe. Kampanjen omfatter tilsyn med registrering og merking av storfe over hele landet, og skal bidra til økt bevissthet om sammenheng mellom merking av dyr og sporbarhet av næringsmidler. Målet med kampanjen er å øke datakvaliteten og spre kunnskap om Husdyrregisteret og betydningen av et godt register.

Les mer


Jordbruksavtalen og storfekjøttet

Jordbruksavtalen som ble inngått i dag 13. mai innebærer at målprisen for storfe kan økes med inntil kr 2,02. Bortsett fra målprisøkningen, ligger det få stimuli til storfekjøttproduksjonen i avtalen.

Les mer


Informasjon om kadmiumforurenset fôr

NKA har mottatt et informasjonsskriv fra Mattilsynet om kadmiumforurenset fôr. Skrivet legges ut til orientering.

Les mer


Svak økning i ammekutallet

Ammekutallet økte med 2,9 prosent fra 31. juli 2003 til 31. juli 2004. Samtidig ble antall besetninger redusert med 4,3 prosent.

Les mer


Byggeråd for storfe på internett

Går du med tanker om å bygge for spesialisert storfekjøttproduksjon? Hvilke planløsning skal du velge? Hva koster de ulike alternativene du kan velge mellom? Nå kan du få råd, tips og veiledning på Gildes nye nettsted- Bygg for storfe.

Les mer


Ny forskrift om hold av storfe

Landbruksdepartementet har 22. april 2004 fastsatt en ny forskrift om hold av storfe.

Les mer


Anbefalte fedre

Kjøttsamvirket har engasjert Norsk Kjøttfeavlslag i å gjøre beregninger som gir en rangering av norske toppokser innenfor to retninger. Én retning for å produsere kjøttet effektivt gjennom utnyttelse av de mest ekstensive ressursene vi har (BIFF Natur), og en retning hvor kjøttet skal produseres mest mulig effektivt i et mer intensivt opplegg (BIFF Maxx).

Les mer


Mineraltilskudd til storfe på beite

Dyr på grovfôrrasjoner uten tilskudd av mineraler og vitaminer vokser mindre, viser svak brunst og utsatt fruktbarhet, er mer utsatt for sykdommer og i verste fall dør de foran øynene på oss. Det er på høy tid å gi dyra de næringsstoffene de trenger.

Les mer


Genetikken bak hornede/kollede egenskaper og anlegg for nyvler

Genetikken bak hornede og kollede gener er kompleks. I denne artikkelen fra Hereford World gis det en innføring i mekanismene som virker inn på et dyrs hornstatus.

Les mer


Write a comment